JeugPro - Solidariteit Jeug

My eerste werk!

Laai jou gratis Eerste Werk Gids hier af! Bekom inligting oor hoe om jou in die werkplek te gedra, hoe om deel van die span te word, en hoe om konflik te bestuur. Leer selfs oor jou eerste begroting, en tegnologie in die werkplek. JeugPro wil seker maak dat jou eerste werk jou nie bang maak nie, maar beter maak!

Welkom by JeugPro!

Is jy tussen 18 en 25 jaar oud? Dan is JeugPro vir jou!

JeugPro is ´n intreelidmaatskap wat Solidariteit ingestel het sodat jy van die begin af teen ´n bekostigbare prys in die werksomgewing ondersteun kan word.

Intreelidmaatskap is ´n belangrike skakel tussen jou as Jeug-lid en die vakbondlede en is juis daar om bystand te lewer in die oorgangstydperk tussen skool en studie, of skool en werk. Ons wil jou graag help om jou voete te vind en jou dan op jou loopbaanpad vergesel.

SLUIT VANDAG AAN

LAAI JOU GRATIS EERSTE WERK GIDS HIER AF!

Lidmaatskapvoordele

Lidmaatskap-
voordele

JeugPro bied spesifieke voordele teen slegs R50 per maand. Bepalings en voorwaardes geld by elkeen van die spesifieke voordele.

Regshulp en telefoniese regsadvies
Solidariteit verskaf aan JeugPro-lede bystand ten opsigte van griewe en dissiplinêre verhore in die werkplek. Lede is ook geregtig op telefoniese regsadvies. Raadpleeg die bepalings en voorwaardes vir die volledige uiteensetting.
Vakansievoordeel
Met jou lidmaatskap kry jy tot 20% afslag by Kokoriba Wildreservaat naby Brits in die Bosveld. Die voordeel geld nie vir die Paasnaweek en van 1 Desember tot 10 Januarie nie.
Studiekorting
Jy het die geleentheid om kursusse teen afslag by S-leer en Akademia te volg. By S-leer geld ’n korting van tot 40% vir voortgesette opleiding, en by Akademia word ’n korting van tot 20% op kursusse aangebied. Bepalings en voorwaardes geld.
Toegang tot beroepsgildes
Die Solidariteit Beroepsgilde vir jou spesifieke beroep word jou tuiste in jou beroepsgemeenskap, hou jou op hoogte van aktuele sake in jou beroep en bied jou toegang tot verdere kennis asook waardevolle raad.
Dekking vir 24 maande
Jy kan twee jaar lank ’n JeugPro-lid wees en al hierdie voordele kry. Aansoeke om verlenging sal op meriete hanteer word, soos in die bepalings en voorwaardes uiteengesit.
Boufonds
Jou maandelikse bydrae gaan ten volle vir die Boufonds, wat beteken dat JeugPro-lede reeds op ’n jong ouderdom begin bou aan die instellings waar ons taal en kultuur vry, veilig en voorspoedig kan wees.
Mentorskappe
Kry toegang tot ’n werkplekmentor, wat jou adviseer en lei deur jou eerste jare van werk. Mentorskap is egter afhanklik van die beskikbaarheid van mentors.

SLUIT VANDAG AAN

Waarom het jy JeugPro nodig?

Werksbeskerming is noodsaaklik vir enigeen wat ´n werk het of met ´n werk begin. Met jou JeugPro-lidmaatskap het jy bekostigbare werksbeskerming en toegang tot inligting rakende jou regte as jongmens in die werksplek.

Die behoefte vir hierdie kategorie het ontstaan by jongmense wat, onder andere as deel van hul studie, praktiese opleiding moet doen. Hulle benodig ´n mate van arbeidsregbystand, maar het nie noodwendig die fondse om die volle lidmaatskapbedrag vir Solidariteit betaal nie. Met JeugPro voorsien ons in hierdie behoefte terwyl ons ook soveel meer vir die jong werkende persoon bied.

Verskeie klagtes het Solidariteit Jeug bereik waarin dit duidelik geword het dat jongmense, soos onder andere klerke, dikwels die slagoffers van uitbuiting in die werksplek is. As gevolg van desperaatheid om ´n indruk te maak of ´n permanente aanstelling te bekom, is klerke dikwels bereid om take te verrig wat nie in hul kontrakte ingesluit is nie, of onder omstandighede te werk wat nie wettig is nie.

JeugPro gaan jou leer om met selfvertroue in hierdie moeilike situasies op te tree en jou toerus met kennis oor jou regte in die werksplek met die klem op hoe belangrik dit is om aan ´n vakbond te behoort.

Bepalings en voorwaardes: #KykEnVerryk

 1. Definisies
  • Aansoeker: Enige matrikulant (gr. 12-leerling), wat vir ´n skaduwerk geleentheid aansoek doen. Matrikulante jonger as 18-jaar sal toestemming van hul ouer/voog moet bekom.
  • Jeug-webblad: Die elektroniese platform van Solidariteit waarop Jeug- en JeugPro-lede toegang bekom tot skaduwerk geleenthede en ander relevante inligting.
  • Persoonlike inligting: Inligting soos omskryf in die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (No. 4 van 2013).
  • Solidariteit: ´n Geregistreerde vakbond ingevolge artikel 97 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995).
  • Solidariteit Jeug: ’n Afdeling binne Solidariteit wat op die jeug fokus.
  • Werkgewer(s): Enige persoon of instansie wat op hierdie platform geregistreer is om skaduwerkgeleenthede op Jeug se webblad te adverteer.
 2. Bepalings en voorwaardes
  • #KykEnVerryk is ’n produk van Solidariteit Jeug wat die volgende aan matrikulante bied:
   • Beroepsinligting oor ’n beroep of verskeie beroepe in ’n praktiese beroepsomgewing binne die werkplek.
   • eleentheid om binne ’n werkplek inligting oor ’n beroep of verskeie beroepe te bekom.
   • ’n Kundige in ’n beroep wat deur ’n werkgewer tot matrikulante se beskikking gestel word met die doel dat dié persoon die matrikulante blootstelling aan ’n beroep of verskeie beroepe gee.
  • Solidariteit Jeug dien as platform waar maatskappye of individue skaduwerkgeleenthede aan matrikulante beskikbaar kan stel.
  • Matrikulante doen aansoek op Jeug se webblad en word dan by ´n skaduwerkgeleentheid geplaas.
  • Ondernemings en individue wat skaduwerkgeleenthede aanbied onderneem om sover redelik moontlik die veiligheid van die matrikulante te verseker.
  • Ondernemings en individue wat skaduwerkgeleenthede bied onderneem om so ver redelik moontlik die nodige blootstelling aan die matrikulant te gee oor wat die betrokke beroep op ´n dag tot dag basis behels, sodat die matrikulant ingeligte beroepskeuses kan maak.
  • Die onderneming en individue wat skaduwerkgeleenthede bied onderneem om een volle dag met die matrikulant te spandeer. Daar kan meer as een dag beskikbaar gestel word om soveel as moontlik matrikulante die geleentheid te bied om by die onderneming skaduwerk te doen.
  • Enige verbintenis wat ´n werkgewer met ´n matrikulant aangaan, is tussen daardie werkgewer en matrikulant/ouer/voog en nie met Solidariteit nie. Daar berus geen aanspreeklikheid op Solidariteit teenoor die werkgewer en/of die matrikulant/ouer/voog nie.
  • Matrikulante aanvaar dat deelname aan #KykEnVerryk nie outomaties is nie, en dat dit onderwig is aan die beskikbaarheid van ´n gepaste werkgewer.
  • Die matrikulant/ouer/voog en werkgewers het geen eis teen Solidariteit, sy bestuur, werknemers, ondersteuningspersoneel of agente wat uit die gebruikmaking van die Jeug-platform voortspruit of daarmee verband hou nie, hetsy ´n ooreenkoms tussen die matrikulant en werkgewers aangegaan is al dan nie.
  • #KykEnVerryk is slegs toeganklik vir matrikulante en werkgewers wat vooraf op die platform registreer.
  • Die matrikulant sowel as die werkgewer sal voor toelating tot die #KykEnVerryk-platform die bepalings en voorwaardes moet aanvaar.
  • Solidariteit behou die reg voor om hierdie #KykEnVerryk-platforms te enige tyd te wysig, te skrap, uit te brei, te beperk of ´n tydsduur daaraan te koppel.
  • Die matrikulant is bewus daarvan en stem toe dat werkgewers sy of haar persoonlike inligting bekom en verwerk.
  • Die werkgewer stem toe om, by die verkryging van persoonlike inligting op die #KykEnVerryk-platform, te voldoen aan die bepalings van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (No. 4 van 2013) en die persoonlike inligting slegs te gebruik vir die doel waarvoor dit op die #KykEnVerryk-platform geplaas is.
  • Matrikulante en werkgewers gee by aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes toestemming dat hulle deur instellings binne die Solidariteit Beweging gekontak kan word om produkte en dienste bekend te stel, en dat hulle persoonlike inligting vir statistiese en navorsingsdoeleindes gebruik mag word.
  • Solidariteit doen alles in hul vermoë om te verseker dat persoonlike inligting streng vertroulik hanteer word en dat redelike databeveiligingsvoorsorg getref word. U sal egter nie Solidariteit en sy personeel aanspreeklik hou indien u persoonlike inligting onwettig van die Solidariteit Jeug-platform bekom word deur ongemagtigde middele en/of sonder toestemming versprei word nie.
  • Terwyl Solidariteit voorsorgmaatreëls tref om te verseker dat die Solidariteit Jeug-webwerf vry van virusse is, kan Solidariteit nie waarborg dat lêers wat gelaai word om via die webwerf gebruik te word of per e-pos deur die webwerf afgelaai word vry van virusse en/of ander skadelike programme is nie. Matrikulante en werkgewers is verantwoordelik vir die implementering van voldoende beskermende sagteware op hulle stelsels en toestelle wat hulle spesifieke databeveiligingsvereistes sal bevredig en om self te sorg vir die rugsteuning (“back-up”) van data indien data verlore sou gaan.
  • Matrikulante of werkgewers moet Solidariteit onmiddellik in kennis stel indien dit waarskynlik is of bekend word dat iemand wat nie daartoe gemagtig is nie, hul wagwoord of gebruikersnaam gebruik, of as dit op enige ongemagtigde wyse gebruik word, of waarskynlik gebruik sal word.
 3. HIERMEE AANVAAR EK DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES VIR REGISTRASIE TOT SOLIDARITEIT JEUG EN DEELNAME AAN DIE #KYKENVERRYK-SKADUWERKGELEENTHEID.