I am looking for a job - Solidariteit Jeug

TAKE THE
NEXT STEP

It is crucial to leave your stamp; for yourself, your fellow man and your future. Solidarity Youth provides you with everything you need to empower yourself to take the next big step in life. The world of work is now on your doorstep.

Start with your CV

Job opportunities

Cum your interview

Service Contracts

Nursing 101

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Would you like to keep abreast of Solidarity Youth's activities, interesting tidbits and excellent tips?
Enter your email address below to subscribe to our newsletter.


#JeugAmbassadeur 2022: Bepalings en voorwaardes

Solidariteit Jeug

 

Solidariteit Jeug is op soek na dames- en mans-ambassadeurs. Wil jy die 2022-stem en gesig van Solidariteit Jeug wees? Of weet jy dalk van iemand wat perfek in hierdie rol sal pas?

 

 1. Skryf in deur ´n video van 30 sekondes op te neem waarin jy die onderstaande vrae beantwoord:
 • Wat is jou naam en van?
 • Wat studeer jy tans?
 • By watter instansie studeer jy?
 • Waarom dink jy sal jy ´n goeie ambassadeur vir Solidariteit Jeug wees?
 1. Inskrywings en nominasies is gratis en enige persoon tussen die ouderdom van 18 en 24 jaar kan deelneem.
 2. Deelnemers moet bestaande of nuwe lede van Solidariteit Jeug wees. Indien jy nog nie ´n lid is nie, registreer hier. Dit is gratis!
 3. Finaliste sal slegs oorweeg word indien die webvorm volledig ingevul is.
 4. Die getal inskrywings is onbeperk.
 5. Geen persone onder 18 mag aan die kompetisie deelneem nie.
 6. Deelnemers moet geregistreerde studente wees.
 7. Deelnemers moet in of om Pretoria woon.
 8. Deelname aan die kompetisie impliseer aanvaarding van alle bepalings, reëls en voorwaardes.
 9. Oudisies sluit op 11 Maart 2022.
 10. Die topvyf-nominasies sal teen 4 April 2022 aangekondig word waarna die publiek dan vir kandidate kan stem.
 11. Die stemblad sluit op 15 April 2022.
 12. Die wenners sal deur ´n onafhanklike paneel sowel as by wyse van die publiek se stemme gekies word. Die beslissings is finaal.
 13. Die wenners sal op 6 Mei 2022 aangekondig word.
 14. Pryse sal op 5 Augustus 2022 oorhandig word.
 15. Geen laatinskrywings sal aanvaar word nie.
 16. Die wenner sal op al Solidariteit se openbare platforms bekend gemaak word.
 17. Geen pryse kan oorgedra, omgeruil of uitgeruil word nie.
 18. Die wenners stem in om hul samewerking te gee en om aan al Solidariteit se openbare of mediageleenthede wat met die kompetisie verband hou deel te neem. Genomineerdes stem ook daartoe in dat hul besonderhede op Solidariteit se webwerwe mag verskyn.
 19. Alle inskrywings word die eiendom van Solidariteit, maar die inligting sal vertroulik hanteer word en slegs vir Solidariteit se gebruik wees.
 20. Deelnemers aan die kompetisie gee toestemming om deur Solidariteit gekontak te word.
 21. Alle deelnemers vrywaar die Solidariteit Beweging, sowel as die borge en agentskappe wat by hierdie promosie betrokke is, van enige skade en/of koste voortspruitend uit eise wat die deelnemer mag hê of opdoen deur deelname aan die kompetisie en/of die benutting van die prys.
 22. Indien Solidariteit nie daarin kan slaag om die pryswenner binne vyf werksdae per e-pos of telefonies te kontak nie, sal die naaswenner as wenner aangewys word.
 23. Solidariteit en sy vennote is nie aanspreeklik vir enige tegniese fout wat daartoe kan lei dat ´n inskrywing nie suksesvol ingedien word nie. Solidariteit aanvaar geen verantwoordelikheid vir inskrywings wat onafgelewer is, verlore raak of vertraag word nie. Bewys van stuur is nie bewys van ontvangs nie. ´n Inskrywer moet self ontvangs van sy/haar inskrywing bevestig.

 

Bepalings en voorwaardes: #KykEnVerryk

 1. Definisies
  • Aansoeker: Enige matrikulant (gr. 12-leerling), wat vir ´n skaduwerk geleentheid aansoek doen. Matrikulante jonger as 18-jaar sal toestemming van hul ouer/voog moet bekom.
  • Jeug-webblad: Die elektroniese platform van Solidariteit waarop Jeug- en JeugPro-lede toegang bekom tot skaduwerk geleenthede en ander relevante inligting.
  • Persoonlike inligting: Inligting soos omskryf in die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (No. 4 van 2013).
  • Solidariteit: ´n Geregistreerde vakbond ingevolge artikel 97 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995).
  • Solidariteit Jeug: ’n Afdeling binne Solidariteit wat op die jeug fokus.
  • Werkgewer(s): Enige persoon of instansie wat op hierdie platform geregistreer is om skaduwerkgeleenthede op Jeug se webblad te adverteer.
 2. Bepalings en voorwaardes
  • #KykEnVerryk is ’n produk van Solidariteit Jeug wat die volgende aan matrikulante bied:
   • Beroepsinligting oor ’n beroep of verskeie beroepe in ’n praktiese beroepsomgewing binne die werkplek.
   • eleentheid om binne ’n werkplek inligting oor ’n beroep of verskeie beroepe te bekom.
   • ’n Kundige in ’n beroep wat deur ’n werkgewer tot matrikulante se beskikking gestel word met die doel dat dié persoon die matrikulante blootstelling aan ’n beroep of verskeie beroepe gee.
  • Solidariteit Jeug dien as platform waar maatskappye of individue skaduwerkgeleenthede aan matrikulante beskikbaar kan stel.
  • Matrikulante doen aansoek op Jeug se webblad en word dan by ´n skaduwerkgeleentheid geplaas.
  • Ondernemings en individue wat skaduwerkgeleenthede aanbied onderneem om sover redelik moontlik die veiligheid van die matrikulante te verseker.
  • Ondernemings en individue wat skaduwerkgeleenthede bied onderneem om so ver redelik moontlik die nodige blootstelling aan die matrikulant te gee oor wat die betrokke beroep op ´n dag tot dag basis behels, sodat die matrikulant ingeligte beroepskeuses kan maak.
  • Die onderneming en individue wat skaduwerkgeleenthede bied onderneem om een volle dag met die matrikulant te spandeer. Daar kan meer as een dag beskikbaar gestel word om soveel as moontlik matrikulante die geleentheid te bied om by die onderneming skaduwerk te doen.
  • Enige verbintenis wat ´n werkgewer met ´n matrikulant aangaan, is tussen daardie werkgewer en matrikulant/ouer/voog en nie met Solidariteit nie. Daar berus geen aanspreeklikheid op Solidariteit teenoor die werkgewer en/of die matrikulant/ouer/voog nie.
  • Matrikulante aanvaar dat deelname aan #KykEnVerryk nie outomaties is nie, en dat dit onderwig is aan die beskikbaarheid van ´n gepaste werkgewer.
  • Die matrikulant/ouer/voog en werkgewers het geen eis teen Solidariteit, sy bestuur, werknemers, ondersteuningspersoneel of agente wat uit die gebruikmaking van die Jeug-platform voortspruit of daarmee verband hou nie, hetsy ´n ooreenkoms tussen die matrikulant en werkgewers aangegaan is al dan nie.
  • #KykEnVerryk is slegs toeganklik vir matrikulante en werkgewers wat vooraf op die platform registreer.
  • Die matrikulant sowel as die werkgewer sal voor toelating tot die #KykEnVerryk-platform die bepalings en voorwaardes moet aanvaar.
  • Solidariteit behou die reg voor om hierdie #KykEnVerryk-platforms te enige tyd te wysig, te skrap, uit te brei, te beperk of ´n tydsduur daaraan te koppel.
  • Die matrikulant is bewus daarvan en stem toe dat werkgewers sy of haar persoonlike inligting bekom en verwerk.
  • Die werkgewer stem toe om, by die verkryging van persoonlike inligting op die #KykEnVerryk-platform, te voldoen aan die bepalings van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (No. 4 van 2013) en die persoonlike inligting slegs te gebruik vir die doel waarvoor dit op die #KykEnVerryk-platform geplaas is.
  • Matrikulante en werkgewers gee by aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes toestemming dat hulle deur instellings binne die Solidariteit Beweging gekontak kan word om produkte en dienste bekend te stel, en dat hulle persoonlike inligting vir statistiese en navorsingsdoeleindes gebruik mag word.
  • Solidariteit doen alles in hul vermoë om te verseker dat persoonlike inligting streng vertroulik hanteer word en dat redelike databeveiligingsvoorsorg getref word. U sal egter nie Solidariteit en sy personeel aanspreeklik hou indien u persoonlike inligting onwettig van die Solidariteit Jeug-platform bekom word deur ongemagtigde middele en/of sonder toestemming versprei word nie.
  • Terwyl Solidariteit voorsorgmaatreëls tref om te verseker dat die Solidariteit Jeug-webwerf vry van virusse is, kan Solidariteit nie waarborg dat lêers wat gelaai word om via die webwerf gebruik te word of per e-pos deur die webwerf afgelaai word vry van virusse en/of ander skadelike programme is nie. Matrikulante en werkgewers is verantwoordelik vir die implementering van voldoende beskermende sagteware op hulle stelsels en toestelle wat hulle spesifieke databeveiligingsvereistes sal bevredig en om self te sorg vir die rugsteuning (“back-up”) van data indien data verlore sou gaan.
  • Matrikulante of werkgewers moet Solidariteit onmiddellik in kennis stel indien dit waarskynlik is of bekend word dat iemand wat nie daartoe gemagtig is nie, hul wagwoord of gebruikersnaam gebruik, of as dit op enige ongemagtigde wyse gebruik word, of waarskynlik gebruik sal word.
 3. HIERMEE AANVAAR EK DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES VIR REGISTRASIE TOT SOLIDARITEIT JEUG EN DEELNAME AAN DIE #KYKENVERRYK-SKADUWERKGELEENTHEID.